منشور حقوق بیمار در ایران:

براساس قوانين حاكم بر مراكز درماني جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت به مراجعه كنندگان يكسان بوده و مليت، نژاد، مذهب، رنگ پوست و… نمي تواند موجب تفاوت در برنامه مراقبت و درمان گردد.
بنابراين براي هر فرد (ايراني يا غير ايراني) حقوق زير برقرار مي باشد.

  • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است
  • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد
  • حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود
  • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد
  • دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است