نوع اتاق
صبحانه بیمار
نهار بیمار
شام بیمار
غذای همراه
کمد بیمار
سرویس بهداشتی
حمام
صندلی همراه
تخت همراه
آشپزخانه
هزینه اتاق بیمار
هزینه همراه و خدمات(اختیاری)

عمومی

*

*

*

*

*

*

*

3/600/000ريال

400/000ريال

دوتخته

*

*

*

*

*

*

*

*

5/040/000ريال

720/000ريال

خصوصی

*

*

*

*

*

*

*

*

 

6/480/000ريال

720/000ريال

خصوصی ویژه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6/480/000ريال

1/800/000
ريال

تخت نوزاد بیمار

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3/600/000ريال

_

تخت نوزاد سالم

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2/520/000 ريال

_

تخت ICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

12/960/000 ريال

_

تخت NICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

12/960/000 ريال

_