نوع اتاق
صبحانه بیمار
نهار بیمار
شام بیمار
غذای همراه
کمد بیمار
سرویس بهداشتی
حمام
صندلی همراه
تخت همراه
آشپزخانه
هزینه اتاق بیمار
هزینه همراه و خدمات(اختیاری)

عمومی

*

*

*

*

*

*

*

۳/۶۰۰/۰۰۰ريال

۴۰۰/۰۰۰ريال

دوتخته

*

*

*

*

*

*

*

*

۵/۰۴۰/۰۰۰ريال

۷۲۰/۰۰۰ريال

خصوصی

*

*

*

*

*

*

*

*

 

۶/۴۸۰/۰۰۰ريال

۷۲۰/۰۰۰ريال

خصوصی ویژه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۶/۴۸۰/۰۰۰ريال

۱/۸۰۰/۰۰۰
ريال

تخت نوزاد بیمار

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۳/۶۰۰/۰۰۰ريال

_

تخت نوزاد سالم

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۲/۵۲۰/۰۰۰ ريال

_

تخت ICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۱۲/۹۶۰/۰۰۰ ريال

_

تخت NICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۱۲/۹۶۰/۰۰۰ ريال

_