رؤسای بخش بیمارستان مهرگان
رئیس بخش جراحی آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده
رئیس بخش اتاق عمل آقای دکتر کرامت یوسفی
رئیس بخش ICU آقای دکتر مسعود رزاقی
رئیس بخش NICU آقای دکتر عبدالعلی مرتضوی
رئیس بخش اطفال آقای دکتر عبدالعلی مرتضوی
رئیس بخش زایشگاه خانم دکتر شهناز عالی
رئیس بخش زنان خانم دکتر شهناز عالی
رئیس بخش اورژانس آقای دکتر احسان خلیلی زاده
سرپرست علمی بخش اورژانس آقای دکتر عباس سالاری