آقای دکتر کرامت یوسفی ریاست بیمارستان
آقای دکتر محمد یوسفی قائم مقام ریاست بیمارستان
خانم بلقیس کاویانی مدیر پرستاری بیمارستان
آقای مهندس سعید فرازمند مدیر داخلی بیمارستان
آقای اسد الله شاهرخی مدیر مالی بیمارستان
آقای وحید نکویی مدیر منابع انسانی – کارگرینی