اسامی هیئت مدیره:
ردیف نام نام خانوادگی سمت
آقای دکتر عباس سالاری رئیس هیات مدیره
2 آقای دکتر بهزاد سرور عظیم زاده عضو هیات مدیره
3 آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده نائب رئیس هیات مدیره
4 آقای دکتر کرامت یوسفی بازرس
5 خانم بی بی شهناز عالی عضو علی البدل هیات مدیره
اسامی سهامداران:
ردیف نام نام خانوادگی تخصص
1 آقای دکتر محمود آقایی افشار جراح عمومی
2 آقای دکتر فرزین احمدی چشم پزشک
3 آقای دکتر وحید احیایی قدرتی چشم پزشک
4 آقای دکتر عباس اسماعیلی رادیولوژی
5 آقای دکترمحمدرضا اقبالی گوش، حلق، بینی
6 آقای دکتر بابک باوفا اطفال
7 آقای دکتر باقر بحرینی گوش، حلق، بینی
8 آقای دکتر فرخ بنی اسدی جراح قلب
9 خانم دکتر رویا جدیدی زنان
10 خانم دکترصدیقه حمزه نژادی زنان
11 آقای دکترمحمدجواد خدادوست جراح عمومی
12 آقای دکتر محمد خدارحمی جراح قلب
13 آقای دکترحمید خسروضمیری بیهوشی
14 آقای دکترمسعود دیلمی جراح قلب
15 آقای دکتر مسعود رزاقی بیهوشی
16 آقای دکتر رضا رضایی زاده ارتوپد
17 آقای دکترحامد ریحانی جراح مغز و اعصاب
18 آقای دکتر عباس سالاری ارتوپد
19 آقای دکتر بهزاد سروره عظیم زاده داخلی قلب
20 آقای دکتر شیرین سلاجقه بیهوشی
21 خانم دکترمژگان سنجری غدد
22 آقای دکتر سیدمهدی سید میرزائی داخلی و گوارش
23 آقای دکتر محمدرضا شکیبی روماتولوژی
24 خانم دکتر مهدخت شهابی جراح مغز و اعصاب
25 خانم دکتر شهلا صفاریان زنان
26 آقای دکتر سعداله صمدی ترمیمی
27 خانم دکترساراناز طبیب زاده زنان
28 خانم دکترمریم عامی زاده گوش، حلق، بینی
29 آقای دکتر رضا عامی زاده اطفال
30 خانم دکترشهناز عالی زنان
31 خانم دکتر مهناز عالی زنان
32 خانم دکترفریبا عارف جراح عمومی
33 آقای دکترمحمدرضا عبادزاده اورولوژی
34 خانم دکترخاطره علوی داخلی
35 خانم دکتر فاطمه قاسمی زنان
36 آقای دکترحسین کرمی اورولوژی
37 آقای دکترعبدالعلی مرتضوی اطفال
38 اقای دکتر محمدرضا محمدحسین زاده داخلی
39 خانم دکترمریم میرزائی زنان
40 آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده اورولوژی
41 آقای دکتر پیام نیکویان جراح عمومی
42 آقای دکترکرامت یوسفی ترمیمی

اسامی هیئت مدیره:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1
آقای دکتر عباس سالاری
رئیس هیئت مدیره
2
آقای دکتر بهزاد سرور عظیم زاده
عضو هیئت مدیره
3
آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده
نائب رئیس هیئت مدیره
4
آقای دکتر کرامت یوسفی
بازرس
5
خانم بی بی شهناز عالی
عضو علی البدل هیئت مدیره

اسامی سهامداران مدیره:

ردیف نام و نام خانوادگی نوع سهام
1
دکتر محمودآقایی افشار
جراحی عمومی
2
دکتر وحید احیائی قدرتی
چشم
3
دکتر عباس اسماعیلی
داخلی
4
دکتر ناهید افتخاری
زنان
5
دکتر بابک باوفا
اطفال
6
دکتر باقر بحرینی
ENT
7
دکتر رویا جدیدی
زنان
8
دکتر صدیقه حمزه نژادی
زنان
9
دکتر محمد جواد خدادوست
جراحی عمومی
10
دکتر محمود خدارحمی
جراحی قلب
11
دکتر حمید خسروضمیری
طب اورژانس و بیهوشی
12
دکتر مسعود رزاقی
بیهوشی
13
دکتر رضا رضائی زاده
ارتوپدی
14
دکتر حامد ریحانی
جراحی مغز و اعصاب
15
دکتر عباس سالاری
ارتوپدی
16
دکتر زریر سالاری
بیهوشی
17
دکتر بهزاد سروره عظیم زاده
قلب
18
دکتر شیرین سلاجقه
بیهوشی
19
دکتر مژگان سنجری
غدد
20
دکتر محمدرضا شکیبی
روماتولوژی
21
دکتر شهلا صفاریان
زنان
22
دکتر ساراناز طبیب زاده
زنان
23
دکتر مریم عامی زاده
ENT
24
دکتر رضا عامی زاده
اطفال
25
دکتر بی بی شهناز عالی
زنان
26
دکتر بی بی مهناز عالی
زنان
27
دکتر فریبا عارف
جراحی عمومی
29
دکتر خاطره علوی
داخلی
30
دکتر فاطمه قاسمی
زنان
31
دکتر حسین کرمی
اورولوژی
32
دکتر عبدالعلی مرتضوی
اطفال
33
دکتر محمدرضا محمدحسین زاده
داخلی
34
دکتر مریم میرزائی
زنان
35
دکتر پیام نیکویان
جراحی عمومی
36
دکتر علی اکبر نبوی زاده رفسنجانی
اورولوژی
37
دکتر کرامت یوسفی
ترمیمی
38
دکتر علی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
جراحی مغز و اعصاب
39
دکتر فرزانه ابراهیمی میمند
داخلی قلب
40
دکتر محمد مهدی باقری
داخلی قلب
41
دکتر علی ریخته گران
طب اورژانس
42
دکتر حسین ستاری
بیهوشی
43
دکتر زهره سالاری
زنان
44
دکتر علی شهسواری پور
ارتوپدی
45
دکتر نیما صفا
طب اورژانس
46
دکتر سید حسین طراوتی
بیهوشی
47
دکتر زهرا طهماسبی
زنان
48
دکتر فرزانه علم آموز
بیهوشی
49
دکتر محمد قرائی
جراحی ترمیمی