فاز جدید بیمارستان

شروع ساخت فاز جدید بیمارستان….