واحد IPD

این واحد وظیفه ایجاد هماهنگی های لازم در ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین المللی و بیماران با خدمات ویژه است.

مسئولیت پیگیری کلیه خدمات درمانی بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده پزشک IPD است. کلیه خدمات تشخیصی و درمانی در این واحد خارج از نوبت دهی معمولی صورت میگیرد. این بیمارستان با بهره مندی از تیم متبحر IPD نسبت به جذب بیماران بین الملل اقدام می نماید.