استخدام نیروی جدید

Save

Save

Save

Save

کرونا چیست؟


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

با توجه به اعزام و بازگشت حجاج از عربستان
دستورالعمل مراقبت بیمار مشکوك به کورونا ویروس جدید
مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر
اداره مراقبت بیماریهاي واگیر
 

مقدمه :
که تا کنون در گونه ، (CORONAVIRUS) همانگونه که مطلع می باشید یک نوع جدید ویروس کورونا
کورونا ویروس شناسایی نگردیده است، در حداقل 9 مورد انسانی در منطقه مدیترانه شرقی سازمان
جهانی بهداشت، در طی 2 ماهه اخیر، گزارش شده است.کورونا ویروس ها به یک گونه بزرگ ویروسها
(SARS) تعلق دارند که می توانند سبب طیفی از بیماریها از سرماخوردگی تا سندرم تنفسی حاد شدیدشوند.در این مرحله که ویروس جدید شناسایی گردیده است تعیین منبع عفونت، بیماریزایی ، انتقال پذیري بسیار اهمیت دارد و لذا باید اطلاعات کاملی در زمینه تماس ها ، علایم بالینی، شغل، سابقه مسافرت بیماران جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . لذا فعال بودن سیستم مراقبت و گزارش دهی بموقع و کامل موارد بیماري بسیار حساس و راهگشا خواهد بود.
نحوه برخورد با بیماران تحت بررسی:
بیمارانی که در این گروه قرار می گیرند باید جهت تعیین وجود سایر علل اصلی پنومونی، بر اساس
دستورالعمل منطقه اي بررسی پنومومی اکتسابی از جامعه ، تحت بررسی با تست هاي آزمایشگاهی، streptococcus pneumonia قابل دسترس روتین قرار گیرند. مثال از سایر علل پنومونی شامل سایر پنومونی هاي باکتریال ، legionella pneumophila ، hemophilus influenza type B
.respiratory syncytial virus و ویروس influenza مهم اصلی، ویروس نیازي نیست تا زمان آماده شدن جواب تست هاي انجام شده براي سایر عوامل پنومونی ،انجام تست براي تشخیص کروناویروس جدید به تاخیر افتد. به علاوه بدیهی است که بیماران داراي سابقه مشخص و نماي بالینی منطبق بر پنومونیت شیمیایی یا استنشاق دود نباید به عنوان "بیمار تحت بررسی"مفروض شوند.
اگر بیماري تنفسی بدون توجیه باقی مانده است باید نمونه بالینی مناسب براي بررسی آزمایشگاهی ارسال گردد.
بدیهی است که اقدامات مناسب کنترلی در برخورد با "بیمار تحت بررسی" باید انجام شود. اگر به
راهنمایی در مورد اقدامات کنترلی و پیشگیري عفونت نیاز شود میتوان به راهنماي موقت سازمان
Infection prevention and control of epidemic- and بهداشت جهانی با نام مراجعه نمود. pandemic-prone acute respiratory diseases in health care
نحوه تهیه نمونه :
روش تهیه نمونه همانند روش تهیه نمونه از فرد مشکوك به انفلوانزا می باشد و باید بر روي ظرف نمونه و فرمهاي عملیاتی قید گردد که مشکوك به کورونا ویروس جدید می باشد.
توجه :
بطور جدي و بدون توجه به سابقه مسافرت به SARI 1. شناسایی و پیگیري موارد خوشه اي کشورهاي عربستان ،قطر، اردن ضروري می باشد.
در پرسنل پزشکی باید بدقت مورد بررسی و پیگیري قرار گیرد. SARI 2. هرگونه بروز تعریف موارد بیماري جهت گزارش دهی مورد محتمل:
فردي که بر اساس تعریف فوق شرایط "بیماري که باید بررسی گردد" را دارد و شواهد بالینی، پرتوشناختی و یا باشد ،اما (ARDS) بیمارستانی وي نیز دال بر بیماري پارانشیم ریه (براي مثال پنومونی یا سندرم دسترس حاد تنفسی امکان تایید آزمایشگاهی فراهم نباشد (بدلیل عدم فراهم بودن نمونه مناسب از بیمار یا یا اینکه امکان تست نمودن سایر عفونتهاي تنفسی فراهم نباشد)وتماس نزدیک با "بیمار قطعی" و با تمام تست هاي کلینیکی ذکر شده در دستورالعمل منطقه اي بررسی پنومومی اکتسابی از جامعه عامل عفونی و یا غیر عفونی دیگري براي توضیح وضعیت تنفسی بیمار موجود نباشد مورد قطعی:
فردي که داراي تایید آزمایشگاهی مبنی بر عفونت با کروناویروس جدید می باشد .
اقدامات مورد نیاز در مواجهه با موارد مشکوك:
1. بستري کلیه موارد مشکوك به بیماري تنفسی حاد در اتاق ایزوله
2. انجام اقدامات مراقبتی بهداشتی(گزارش دهی- رعایت اصول اقدامات احتیاطی)
3.درصورت شناسایی افراد مشکوك به بیماري تنفسی حاد حتما به پزشکان متخصص عفونی ارجاع و
مشورت بعمل آید.
4.در صورت شناسایی افراد مشکوك به بیماري تنفسی حاد اقدام به تهیه رادیوگرافی قفسه صدري
گردد.
تعریف تماس نزدیک:
1. هر فردي که به بیمار محتمل یا قطعی ارائه خدمت می کند از جمله پرسنل بهداشتی و درمانی یا
اعضاي فامیل (در مراکز ارائه خدمت،خانه،جامعه)
2. هر فردي که در یک مکان مشترك با بیماران محتمل یا قطعی در زمانیکه فرد داراي علایم است
،اقامت دارد.
3. هر فردي که که بطور مشخص با بیمار در مکانهایی از قبیل کلاس درس، تاکسی، هواپیما در معرض
تماس قرار دارد.
4. تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از یک متر
5. تماس چهره به چهره بمدت بیش از 15 دقیقه
اطلاعات موجود در زمینه ویروس جدید عامل بیماري تنفسی شناسایی شده:
می (SARS) -1 عامل مسبب بیماري از گروه کورونا ویروس و عامل بیماري سرماخوردگی و سارس
باشد.
2.علایم بالینی شامل: تب-سرفه-مشکل تنفسی است.بعضی از بیماران دچار نارسایی کلیه می شوند.
3.روش انتقال توسط ریزقطرات تنفسی ناشی از عطسه و سرفه می باشد.
4. دوره کمون بیماري 7 روز است.
5. منشا ویروس جدید شناسایی نشده است.ممکن است این ویروس از موتاسیون ویروس موجود یا از
گردش در حیوانات و یا پرندگان حاصل شده باشد.
6.در حال حاضر اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد اما احتمال دارد به روشهاي مشابه ویروس
انفلوانزا انتشار و گسترش یابد.
BUN علایم نارسایی کلیه شامل کاهش حجم ادرار-ادم اندامها- افزایش فشار خون- افزایش .a
و کراتی نین-اختلال الکترولیت ها می تواند باشد.
لازم است با مشاهده علایم تنفسی حاد و علایم بالینی نارسایی کلیه ،مورد بیمار سریعا به .b
بیمارستان اعزام و بستري شود.
موارد ارجاع فوري شامل علایم تنفسی حاد+ادم اندامها+فشارخون بالا می باشد. .c
7. اطلاعات کافی در مورد علایم بالینی بیماري در دسترس نمی باشد اما موارد فوت ناشی از بیماري
بعلت دیسترس شدید تنفسی و نارسایی کلیه بوده است.
8. درمان و یژه اي در حال حاضر توصیه نشده است اما پیشنهاد می شود درمانهاي مرتبط به بیماریهاي
تنفسی حاد جهت بیماران بستري شده در بیمارستان به مرحله اجرا درآید.
9. آموزش و رعایت اداب تنفسی بهداشتی در پیشگیري از انتقال و انتشار بیماریهاي تنفسی داراي
نقش اساسی است.
آداب تنفسی بهداشتی شامل:
1.پوشاندن دهان و بینی با دستمال(ترجیحا دستمال کاغذي) در هنگام عطسه زدن و سرفه کردن.
2.دفع بهداشتی دستمال هاي استفاده شده در ظروف زباله درب دار .
3.استفاده از ماسک طبی در هنگام ابتلا به بیماري تنفسی حاد توسط فرد بیمار .
4.شستشوي مکرر دستها با آب و صابون بدلیل آلوده شدن دستها با ترشحات تنفسی آلوده .
5.رعایت حداقل یک متر فاصله از دیگران در هنگام ابتلا به بیماري تنفسی .
6.استفاده شخصی از وسایل بهداشت فردي .

 • تاریخچه مهرگان

   

   

   

   

  مهرگان اولین بیمارستان خصوصی کرمان با زیر بنای 7500 متر مربع در قسمت مرکزی شهر کرمان با معماری زیبا و بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز بنا گردیده است طراحی و نقشه برداری بیمارستان در سال 1379 آغاز و در سال 1388 به بهره برداری رسید ساختمان قبلی این بیمارستان کلینیک مهرگان بوده است که از سال 1389 طبقاتی از آن با تغییر کاربری به بیمارستان تبدیل شد.

  سرویس های درمانی

  • فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی • فوق تخصصی روماتولوژی • فوق تخصصی غدد • فوق تخصصی گوارش • تخصصی نفرولوژی • تخصصی ارتوپدی • تخصصی زنان و زایمان • تخصصی ترمیمی اعصاب محیطی • تخصصی داخلی • تخصصی جراحی عمومی • تخصصی جراحی کلورکتال • تخصصی جراحی مغز و اعصاب • تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی • تخصصی اطفال و نوزادان • واحد های پاراکلینیکی شامل : • آزمایشگاه تشخیص طبی • پاتولوژی • رادیولوژی ( رادیو گرافی ساده، فلوروسکوپی، مامو گرافی و سونوگرافی ) در حال احداث سیستم PACS • داروخانه • تجهیزات پزشکی