Skip to main content
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مجتمع تخصصی درمانی جواد الائمه

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مجتمع تخصصی درمانی جواد الائمه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همراه معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی و معاون غذا و دارو، مدیر درمان، مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمان و مدیر اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان از بخش های مختلف مجتمع تخصصی درمانی جوادالائمه بازدید کردند.

Generated by Feedzy