تعرفه

Tariffs مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران آزاد:
  • کپی کارت ملی یا شناسنامه
  • دستور بستری پزشک
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران بیمه ای:
  • کپی صفحه اول دفترچه
  • کپی کارت شناسایی بیمار ( کارت ملی-شناسنامه )
  • دو برگ دفترچه بیمه ( دستور بستری پزشک )
مدارک مورد نیاز جهت معرفی نامه بیمه تکمیلی:
  • کپی دستور بستری با ذکر علت بیماری  ( برابر با اصل )
  • کپی دفترچه بیمه