Skip to main content

داروخانه مهرگان با تامین داروهای ترکیبی تخصصی و فوق تخصصی و آرایشی بهداشتی جهت همشهریان عزیز از مراکز موفق فروش دارو در استان کرمان بوده است که با حمایت پزشکان مجرب داروساز و پرسنلی با تجربه توانسته است از خستگی و اضطراب همشهریان عزیز کرمانی جهت تامین دارو و لوازم درمانی آنها بکاهد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin