استخدام سال 1400

 بیمارستان مهرگان به منظور تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی متعهد و مجرب در زمینه های زیر  نیازمند می باشد:

نیروی تاسیسات و فنی با سابقه کار مرتبط

نیروی آشپزخانه با سابقه کار مرتبط

نحوه ثبت نام: فقط مراجعه حضوری به دفتر مدیریت بیمارستان واقع در طبقه منفی یک

متقاضایان حداکثر تا تاریخ 1400/07/22مراجعه فرمایند.