Skip to main content
دکتر مصطفی یزدانی، سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شد

دکتر مصطفی یزدانی، سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شد

دکتر مهدی احمدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ابلاغی دکتر مصطفی یزدانی، استادیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی افضلی پور را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب کرد. متن ابلاغ به شرح ذیل است؛

Solverwp- WordPress Theme and Plugin