Skip to main content
شهرستان بافت پایین ترین نرخ فرزندآوری را دارد

شهرستان بافت پایین ترین نرخ فرزندآوری را دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: شهرستان بافت از میان شهرستان های تحت پوشش این دانشگاه یکی از پایین ترین نرخ فرزندآوری را دارد و نیاز است با توجه به درصد بالای جمعیت سالمندی، در این زمینه علاوه بر انجام کارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، طرح های تحقیقاتی نیز صورت گیرد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin