ترمیم غضروف دکتر شهسواری پور

ترمیم غضروف - دکتر علی شهسواری پور (فیلم و عکس)

ضایعه غضروفی در خانم ۵۰ ساله که منجر به درد شده بود تحت پیوند غضروف قرار گرفت