Skip to main content
بازدیدرئیس دانشگاه از بیمارستان های شهید بهشتی، شهید باهنر، افضلی پور و شفا

بازدیدرئیس دانشگاه از بیمارستان های شهید بهشتی، شهید باهنر، افضلی پور و شفا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نخستین روز از سال جدید به همراه معاونان غذا و دارو، درمان و توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی دانشگاه، مشاور خود در امورجوانان، مدیر پرستاری دانشگاه و رییس حوزه ریاست دانشگاه از بیمارستان های شهید بهشتی، شهیدباهنر، افضلی پور و شفا بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin