Skip to main content
بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان های تامین اجتماعی،نظامی،خصوصی و خیریه شهر کرمان

بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان های تامین اجتماعی،نظامی،خصوصی و خیریه شهر کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دومین روز از سال جدید به همراه معاون درمان دانشگاه، مشاور خود در امور جوانان و رییس حوزه ریاست دانشگاه از بیمارستان های تامین اجتماعی، نظامی، خصوصی و خیریه شهر کرمان بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin