Skip to main content
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همراه معاونان غذا و دارو، توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی، درمان، رئیس و حوزه ریاست دانشگاه 24 اردیبهشت ماه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی افضلی پور بازدید کرد .

Solverwp- WordPress Theme and Plugin