Skip to main content
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای ستادی شهر کرمان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واحدهای ستادی شهر کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دومین روز از سال جدید به همراه مشاور خود در امور جوانان و رییس حوزه ریاست دانشگاه از معاونت بهداشتی دانشگاه، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و مرکز بهداشت شهرستان کرمان بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin