Skip to main content
بازدید هیات بورد فیزیک پزشکی از دانشکده پزشکی و بیمارستان های شهر کرمان

بازدید هیات بورد فیزیک پزشکی از دانشکده پزشکی و بیمارستان های شهر کرمان

هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی فیزیک پزشکی وزارت بهداشت (هیات بورد فیزیک پزشکی)، به منظور راه اندازی دوره تحصیلات تکمیلی فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی افضلی پور از امکانات گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی و همچنین مراکز بیمارستانی از جمله بخش های پرتودرمانی و پزشکی هسته ای 20 و 21 اردیبهشت ماه بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin