Skip to main content
بازدید هیات بورد و ارزشیابی فیزیک پزشکی از دانشکده پزشکی افضلی پور

بازدید هیات بورد و ارزشیابی فیزیک پزشکی از دانشکده پزشکی افضلی پور

هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی فیزیک پزشکی وزارت بهداشت (هیات بورد فیزیک پزشکی)، به منظور راه اندازی دوره تحصیلات تکمیلی فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی افضلی پور از امکانات گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی و همچنین مراکز بیمارستانی از جمله بخش های پرتودرمانی و پزشکی هسته ای 20 و 21 اردیبهشت ماه بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin