Skip to main content

پژوهشهاي بالينی از اهميت فوق العاده اي به جهت تاثير آن بر درمان، پيشگيري بيماري ها و توصیف موارد جدید و نادر، کنترل بيماري هاي شایع و همچنین امکان انجام مداخلات اثربخش برخوردار است. تلاش جهت توسعه پژوهش هاي کاربردي و گسترش مرزهاي دانش موجب شکل گيري تفکر حمایت از تحقيقات بالينی با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه بيمارستان و پزشکان در بیمارستان مهرگان شد . در همین راستا واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مهرگان از سال 1403 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مهرگان در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم و همچنین برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به واحد به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی در کلیه زمینه ها ارائه خدمت نماید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin