• جراحی انواع تومورهای مغزی،
 • کرانیوتومی،
 • ضربه ها و خونریزی های مغزی،
 • درمان بیماری های مادرزادی مغزی و نخاعی (هیدروسفاری- مننگوسل- مننگومیلوسل) ،
 • جراحی آندوسلپیک غده هیپوفیز
 • هرنی دیسک های کمری، گردنی، پشتی
 • تنگی های کانال نخاعی، کمری، گردنی
 • تروما و شکستگی های ستون فقرات
 • تومورهای نخاعی
 • گرفتگی اعصاب های محیطی و کارپال تونل
 • اصلاح انحرافات ستون مهره ها ( اعمال شاخص )
 • جراحی های لغزندگی مهره ها ( اعمال شاخص )
 • درمان جراحی های کمر
 • اصلاح انحرافات جانبی و بدشکلی های ستون مهره ها
 • جراحی های دیسک بین مهره های گردن، پشت و کمر
 • جراحی میکروسکوپی تومورهای ستون مهره ها و نخاع
 • تومورهای مغزی
 • جراحی اندوسکوپیک غدد هیپوفیز