Skip to main content

منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان مهرگان


هر کس برای برآوردن نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد و چه نسازد از گناهانش خارج می شود مانند روزی که از مادر زاییده شده است. (پیامبر اکرم(ص))

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران و درمان و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه ی خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خادم و با انگیزه می باشد به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیزم و فداکارانی که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان به شرح زیر تهیه گردید و با رعایت آن خدمات متناسب با شأن و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد.
۱- پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.
۲- پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس اصول علمی و دستورالعمل های مصوب وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمات و روش های درمانی اقدام نمایند.
۳- پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.
۴- پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان درامان باشند.
۵- پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند.
۶- پرسنل بیمارستان حق دارند براساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.
۷- پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، بازرسان ، ماموران دولتی ، بیماران و همراهان ایشان برخوردار شوند.
۸- پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگیری قرار می گیرند برخوردار شوند.
۹- پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهرمند شوند.

دکتر کرامت یوسفی
رئیس بیمارستان مهرگان

Solverwp- WordPress Theme and Plugin