Skip to main content
کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری و مراحل پنجگانه آن

کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری و مراحل پنجگانه آن

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان مجموعه کارگاههای آموزشی فرآیند پرستاری و مراحل پنجگانه آن با هدف تقویت مهارت های گروه پرستاری، مامایی و بهیاران طی سه جلسه در محل سالن همایش بیمارستان مهرگان برگزار گردید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin