• باندلیگاسیون واریس های مری
  • پولیپکتومی
  • دیلاتاسیون های مری
  • گذاشتن استنت در مری
  • گذاشتن PEG
  • کنترل خونریزی های گوارشی