Skip to main content
محمود آقایی افشار
دکتر

محمود آقایی افشار

جراح عمومی(فلوشیپ جراحی کلورکتال)
جراح عمومی(فلوشیپ جراحی کلورکتال)
دکتر
کرمان خیابان شهید کامیاب بیمارستان مهرگان طبقه سوم
32267821